Giới thiệu

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

HIỆP HỘI PHÂN PHỐI THUỶ SẢN HOA KỲ

Hiệp hội phân phối thủy sản Hoa Kỳ ( Freetradeinseafood ) là tổ chức phân phối thủy sản của Hoa Kỳ, nhằm mục đích phối hợp, liên kết hoạt động của các doanh nghiệp, giúp nhau nâng cao giá trị, chất lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm thủy sản Hoa Kỳ, phát triển tạo nguồn nguyên liệu cho phân phối thủy sản, đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của các hội viên.

Hội viên của Hiệp hội Freetradeinseafood là các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các tổ chức sự nghiệp và các nhà quản lý hoạt động trong lĩnh vực phânphoois thủy sản của Hoa Kỳ, tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện xin gia nhập Hiệp hội và được Ban Chấp hành công nhận. Hầu hết các hội viên Freetradeinseafood là các công ty phân phối thủy sản có uy tín của Hoa Kỳ, số còn lại là các doanh nghiệp trong các lĩnh vực dịch vụ có liên quan đến ngành thủy sản. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản của hội viên Freetradeinseafood chiếm tới 80% tổng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam.

Những hoạt động chính của Hiệp hội:

Với vai trò hỗ trợ phát triển ngành phân phối thuỷ sản của Hoa Kỳ, Hiệp hội Freetradeinseafood đã và đang tiến hành nhiều hoạt động đa dạng như:

1. Tăng cường phát triển và xây dựng mối quan hệ hệ hội viên.

2. Xây dựng mối liên kết với nông, ngư dân sản xuất nguyên liệu.

3. Thành lập các ủy ban ngành hàng và tăng cường hoạt động các ủy ban đi sâu vào chuyên ngành…

4. Làm cầu nối giữa doanh nghiệp hội viên với các cơ quan quản lý Nhà nước. Xử lý kịp thời các kiến nghị của hội viên, phổ biến và hướng dẫn hội viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Nhà nước

5. Xây dựng và phát triển các mối quan hệ quốc tế thông qua việc tham gia các hội nghị, hội thảo và diễn đàn quốc tế. Các kênh thông tin đối ngoại: Cổng thông tin điện tử: http://freetradeinseafood.org/

kịp thời cho hội viên thông qua việc phát hành đều đặn Bản tin Thương mại Thuỷ sản hàng tuần, Báo cáo phân phối Thủy sản hàng quý và cập nhật thông tin trên cổng thông tin điện tử của Hiệp hội http://freetradeinseafood.org/

7. Cung cấp thông tin về doanh nghiệp phân phối thuỷ sản thông qua các việc phát hành cuốn Danh bạ Hội viên hàng năm và Bản đồ các nhà máy chế biến thuỷ sản và các ấn phẩm khác.

8. Xây dựng cơ sở dữ liệu: xây dựng và thường xuyên nâng cấp cổng thông tin điện tử của Hiệp hội nhằm hỗ trợ hội viên và các đối tác tra cứu thông tin nhanh nhất, cập nhật nhất và dễ dàng nhất, cổng thông tin điện tử của Hiệp hội là diễn đàn của doanh nghiệp.

9. Phối hợp với các cơ quan nhà nước hữu quan và đối tác, tổ chức các hội nghị, hội thảo trong nước bàn các biện pháp hữu hiệu để kiểm soát chất lượng, tạo nguồn nguyên liệu, tăng cường sản xuất và xuất khẩu.

10. Phối hợp với đối tác, tổ chức các Hội thảo, diễn đàn tại các hội chợ nước ngoài nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh sản phẩm thủy sản Hoa Kỳ.

11. Tổ chức công tác XTTM và phát triển thị trường

12. Tổ chức công tác đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp hội viên xây dựng và phát triển nguồn nhân lực.

13. Tư vấn và phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực thi các chủ trương, chính sách của nhà nước.

14. Giới thiệu khách hàng cho hội viên….

15. Hầu hết các hội viên chính thức của Freetradeinseafood là các doanh nghiệp phân phối thủy sản đều đạt tiêu chuẩn ngành và đặc biệt chiểm trên 80% tổng số doanh nghiệp được cấp code vào EU.